Khác | Another

Đăng lúc: 21:02 15-11-2023

Khác - Another

Bình Máu - Healing Potions

Hồi phục máu cho nhân vật

Bình Năng Lượng - Mana Potions

Hồi năng lượng cho nhân vật


Bình SD - SD Recovery Potions

Hồi phục SD cho nhân vật

Bình trị độc - Antidote

Loại bỏ trạng thái độc cho nhân vật.

Táo - Apple

Hồi phục một lượng nhỏ máu cho nhân vật.

Hồi Thành Phù - Scroll of town portal

Giúp nhân vật di chuyển ngay về thành gần nhất.

Bó Cung - Arrows

Sử dụng cùng với Cung.

Bó Nỏ - Bolts

Sử dụng cùng với Nỏ.


Rượu - Ale

Tăng tốc độ tấn ng thêm 20 trong vòng 60 giây.

 Info 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.