Quyền Trượng | Scepter

Đăng lúc: 21:05 15-11-2023

Giới thiệu các loại Quyền trượng - Scepter

 

Hình ảnh Tên Quyền trượng Lv. Quái vật Lv. Quái vật rớt Exl Tốc độ đánh Nhân vật

Quyền Trượng Chiến (Battle Scepter)

54 79 45 Dark Lord

Quyền Trượng Thép (Master Scepter)

72 97 45 Dark Lord

Quyền Trượng Bóng Tối (Great Scepter)

82 107 45 Dark Lord

Quyền Trượng Kim Cương (Lord Scepter)

98 123 40 Dark Lord
Quyền Trượng Ánh Sáng (Shining Scepter) 110 135 40 Dark Lord
Striker Scepter - - 40 Dark Lord
Quyền Trượng Đế Vương (Absolute Scepter) 135 - 40 Dark Lord

Quyền Trượng Đại Vương (Great Lord Scepter)

140 165 40 Dark Lord

Quyền Trượng Thái Dương (Solei Scepter)

146 - 40 Dark Lord

Quyền Trượng Thiên Tử (Archangel Scepter)

- - 40 Dark LordInfo 1 Info 2 Info 3 Info 4

LỚP NHÂN VẬT SEASON 2.0 CLASSIC 5 Chủng Tộc Nguyên Bản Từ Webzen Inc.